HEALERS ON HEALING-

Berny Siegel (מפנקסיה של רותי אלון) לרפא זה למצוא את הדרך בה האדם יכול הכי טוב לתת אהבה לעולם. בדרך האינדיבואלית שלו מי שמכיר את הדרך שלו לתת אהבה יהיה

Read More »
Go up